Teamudvikling

organi1Når mennesker arbejder sammen, og når de er afhængige af hinanden for at løse arbejdsopgaven, er det vigtigt at tilføre teamet de nødvendige kompetencer og styringsredskaber, som understøtter, at den sammensatte gruppe af mennesker rent faktisk kan formå at arbejde sammen som et team.

Teambegrebet er p.t. meget (forskelligt) anvendt. Så inden jeg går i gang med at planlægge en teamudviklingsopgave, forestår der en opgave i at få afdækket, hvilket nuværende niveau teamet har, og hvilket niveau med hvilke kompetencer rekvirenten ønsker, at teamet skal udvikle sig hen mod via en eller flere teamudviklingsseancer. Jeg er også i tæt dialog med teamets leder eller den leder, som teamet refererer til, da det er af afgørende betydning for teamudviklingsdages anvendelighed, at lederen er klar over sin rolle i arbejdet med at nå den ønskede udvikling.

Min ramme for teamudvikling tager udgangspunkt i teamets aktuelle ståsted, ønsker og behov.

Der skabes rum for dialog, alle bliver hørt, alle bidrager, og der bliver brugt meget tid på at lave konkrete aftaler og ansvarsfordelinger, som kan træde i kraft de efterfølgende arbejdsdage.

Af og til inddrager jeg samarbejdsøvelser for at skabe fælles billeder af, hvordan teamet på nuværende tidspunkt har for vane at rollefordele og opgaveløse.

 

Alt afhængig af, hvor teamet er i sin udvikling kan følgende elementer indgå:

  • Fælles afklaring af teamets mission og mål (nødvendigheden af at være et team)
  • Spilleregler
  • Arbejdsdeling, koordinering
  • Ansvarsfordeling og opfølgning (hvem gør hvad til hvornår)
  • Rolleafklaring og rolleforståelse
  • Mødekultur, form og indhold
  • Metoder til opgaveløsning
  • Kommunikation (herunder konflikthåndtering og feedback)
  • Udvikling af tillid og respekt